Wartość zakupów: 0.00 zł
(0) Logowanie

nowości

promocje

szukaj w opisach i tytułach

zaawansowane wyszukiwanie
Produkty:

  Regulamin

  Strona głównaRegulamin

  wielkość tekstu:A | A | A

  Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.kosmetyki-manuka.pl

  Sklep internetowy działający pod adresem www.kosmetyki-manuka.pl, prowadzony  jest  przez
  Firmę  Usługowo-Handlową „EKO-REJON”, z siedzibą w Ogrodzieńcu, przy ul.J.Słowackiego 23A, e-mail: biuro@kosmetyki-manuka.pl, numer telefonu 602301145, NIP: 6491395300, REGON: 277194558, jako przedsiębiorca wpisany jest aktualnie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki / prowadzony jest przez Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu przy ul. Pl.Wolności 25.

  Dział I: Definicje

  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego,

  Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

  Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

  Konsument - w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  Prowadzący - przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy,

  Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży Sklepu Internetowego www.kosmetyki-manuka.pl

  Sklep Internetowy - serwis internetowy www.kosmetyki-manuka.pl, za pomocą którego Klienci mogą dokonać zakupu Towarów,

  Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym,

  Umowa sprzedaży - umowa zawarta przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, na mocy której Prowadzący zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Prowadzącemu cenę,

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),

  Ustawa o ochronie praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.),

  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone na formularzu udostępnionym na stronie www.kosmetyki-manuka.pl zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru,

  Dział II: Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu podczas rejestracji przy użyciu udostępnionego na stronie www.kosmetyki-manuka.pl formularza jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

  3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.kosmetyki-manuka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  4. Prowadzący sprzedaje Towary przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego na terenie Polski.

  5. Prowadzący nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

  6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.kosmetyki-manuka.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

  7. Sklep internetowy oferuje sprzedaż artykułów do pielęgnacji ciała za pośrednictwem sieci Internet.

  Dział III: Warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego

  1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest uprzednie dokonanie przez Klienta skutecznej rejestracji za pomocą udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego.

  2. Rejestracja jest skuteczna pod warunkiem podania przez Klienta danych w polach oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe oraz zaakceptowaniu treści Regulaminu.

  3. Prowadzący może jednostronnie pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, kiedy Klient dopuści się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub Prowadzącego, korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu Internetowego niezamówioną informację handlową (spam).

  4. Osoba pozbawiona prawa korzystania ze Sklepu Internetowego może dokonać ponownej rejestracji wyłącznie za uprzednią zgodą Prowadzącego wyrażoną na piśmie.

    Dział IV: Warunki realizacji zamówienia

  1. Warunkiem złożenia zamówienia jest dokonanie uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym.

  2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który przesyłany jest każdorazowo na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, po złożeniu Zamówienia.

  3. Termin ważności linku aktywacyjnego wynosi 3 dni licząc od momentu jego wysłania ze strony Sklepu Internetowego. Jeżeli w tym terminie Klient nie potwierdzi Zamówienia link wygasa. Realizacja Zamówienia możliwa jest po nowym jego złożeniu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

  4. Wybór towaru odbywa się poprzez jego dodanie do koszyka.

  Dział V: Warunki realizacji zamówienia

  1. Zamówienia wysyłane są pod adres wskazany podczas rejestracji w Sklepie Internetowym. Prowadzący zawiadomi niezwłocznie Klienta o podaniu nieprawidłowych danych, które uniemożliwią dokonanie wysyłki lub ją opóźnią. W przypadku niemożności skontaktowania się z  Klientem lub nieprzekazania przez niego prawidłowych danych w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o takiej konieczności Prowadzący może anulować Zamówienie.

  2. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W przypadku płatności w formie przelewu na rachunek bankowy lub kartą kredytową, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następnego po dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Prowadzącego.

  3. Sklep dostarcza towar za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

  4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdym momencie klikając na zakładkę „Cennik Transportu”.

  5. Do każdej przesyłki załącza się według wyboru Klienta dowód zakupu w postaci rachunku albo faktury VAT.

  Dział VI: Cena i formy płatności

  1. Za zakupiony towar Klient może zapłacić za pobraniem (przy odbiorze Towaru), za pośrednictwem system płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe (w tytule płatności prosimy o podanie ID zamówienia, co ułatwi obsłudze Sklepu szybką identyfikację płatności). W przypadku płatności za pobraniem wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do sumy 1000 zł (tysiąc złotych).

  2. Ceny Towarów podawane są w PLN i zawierają podatek od towarów i usług (ceny brutto). Ceny Towarów nie obejmują kosztów transportu. Dla danego Zamówienia wiąże cena określona w momencie złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu strony www.kosmetyki-manuka.pl.

  Dział VII: Gwarancja, rękojmia za wady, odstąpienie od umowy

  1. Prowadzący nie udziela gwarancji jakości na prezentowane w Sklepie Internetowym Towary. W przypadku kiedy producent lub importer udziela gwarancji na dostarczany Towar, dokument ten jest przekazywany Klientowi wraz z Towarem. Druk gwarancji określa szczegółowe warunki realizacji gwarancji przez gwaranta. Informacja o ewentualnej gwarancji i czasie jej trwania widnieje w opisie każdego z Towarów.

  2. Prowadzący odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  3. Prowadzący zaleca, by Klienci każdorazowo, przed odebraniem przesyłki sprawdzali, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan plomb lub taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku kiedy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Prowadzący proponuje odmówić jej przyjęcia, jak również poinformować niezwłocznie obsługę Sklepu Internetowego o zaistniałej sytuacji. Jeżeli Klient zdecyduje się odebrać przesyłkę Prowadzący sugeruje, by oprócz opakowania sprawdzić w obecności kuriera także stan Towaru, w tym celu należy żądać od kuriera protokolarnego sprawdzenia stanu przesyłki. W razie stwierdzenia w protokole szkód w przesyłce proszę o niezwłoczny kontakt z obsługą Sklepu Internetowego.

  4. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru według ogólnych zasad określonych w Ustawie o ochronie praw konsumentów. W tym celu Konsument powinien złożyć Prowadzącemu oświadczenie o odstąpieniu na piśmie (przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również jest dostarczany Konsumentowi wraz z Towarem).

  5. Zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumentów, prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie, jak również zwracany Towar należy odesłać na adres: FUH „EKO-REJON” Piotr Kudela, 42-440 Ogrodzieniec, ul.J.Słowackiego 23A na swój koszt.

  Dział VIII: Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamowany Towar wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym należy dostarczyć (przesłać) pod adres FUH „EKO-REJON” Piotr Kudela, 42-440 Ogrodzieniec, ul.J.Słowackiego 23 A

  2. Konsument powinien zawiadomić Prowadzącego o niezgodności Towaru z Umową (Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej) przed upływem dwóch miesięcy od jej stwierdzenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (zgłoszenia reklamacyjnego) przez jego upływem. W zawiadomieniu (zgłoszeniu reklamacyjnym) prosimy również zamieścić żądanie (sposób w jaki Prowadzący powinien doprowadzić Towar do stanu zgodnego z Umową).

  3. Prowadzący ustosunkuje się do żądania określonego zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

  Dział IX: Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z zakupem Towarów w Sklepie Internetowym jest Prowadzący.

  2. Dokonując rejestracji, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wykonania Umowy.

  3. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione wyłącznie temu podmiotowi, który dostarczać będzie Towar do Klienta.

  4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania, ponadto żądanie zaprzestania wykorzystywania jego danych może zgłosić pisemnie lub na adres e-mail: biuro@kosmetyki-manuka.pl

  6. W przypadku wybrania opcji „Newsletter” Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych lub informacji handlowych od firmy Prowadzącego (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

  Dział X: Postanowienia końcowe

  1. Zawartość strony www, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, podlegają ochronie prawa. Prowadzący nie wyraża zgody na ich kopiowanie bez pisemnego zezwolenia. Wszystkie użyte na stronie internetowej nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością producentów.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym, a Klientem,  zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  4. Zmiany do niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ich na stronie www.kosmetyki-manuka.pl, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmiany realizowane będą na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.

  5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta:

  a) dostępu do sieci Internet,

  b) konta e-mail do odbierania wiadomości poczty elektronicznej

  c) komputera mającego zainstalowaną przeglądarką internetową

   

  Strona główna Drukuj dokument

  Newsletter

  Jeśli chcesz otrzymywać informacje
  o nowych produktach i promocjach, zapisz się na nasz newsletter.

  Kontakt

  Kosmetyki Manuka
  ul. Słowackiego 23A
  42-440 Ogrodzieniec
  e-mail: biuro@kosmetyki-manuka.pl
  tel.: 602 301 145

  Płatności

  Kosmetyki Manuka. Wyłączny importer i dystrybutor wysokiej jakości kremów marki "Madeleine Ritchie" na rynek Polski. Głównym składnikiem kosmetyków "Madeleine Ritchie" jest aktywny miód Manuka, który posiada niesamowite właściwości zdrowotne.

  Tagi

  Ciekawostki

  W roku 1983 nazwisko ambasadorki marki Madeleine Ritchie - pisarki Barbary Cartland umieszczono w księdzie Guinessa. W połowie lat 90 sprzedała ... więcej